لیست قیمت تابلوهای ترافیکی

10 / 10
از 1 کاربر

*قیمت ها به روز می باشد*

لیست قیمت تابلو راهنمایی و رانندگی

1

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ3ساله- سایز 60*60

92.000

2

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

155.000
3

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ10ساله- سایز 60*60

195.000
4

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ3 ساله - سایز 60*60

95.000
5

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله7- سایز 60*60

150.000
6

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله10- سایز 60*60

200.000

7

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ3 ساله - سایز 37*37

55.000

8

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ 7ساله- سایز 37*37

75.000
9

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-دایره-شبرنگ10 ساله- سایز 37*37

100.000
10

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ 3 ساله- سایز 37*37

60.000
11

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ 7ساله- سایز 37*37

70.000
12

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ10 ساله- سایز 37*37

90.000

13

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

90.000

14

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

120.000
15

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مثلث-شبرنگ10ساله- سایز 60*60

165.000
16

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

85.000
17

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ7 ساله- سایز 60*60

115.000
18

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

150.000

19

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

105.000

20

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ7 ساله- سایز 60*60

155.000
21

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

210.000
22

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 60*60

110.000
23

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ7ساله- سایز 60*60

150.000
24

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 60*60

200.000

25

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 40*40

60.000

26

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ7ساله- سایز 40*40

80.000
27

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 40*40

100.000
28

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ3 ساله- سایز 40*40

55.000
29

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ7 ساله- سایز 40*40

70.000
30

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مربع-شبرنگ10 ساله- سایز 40*40

90.000

31

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 60*20

45.000

32

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 60*20

60.000
33

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 60*20

75.000
34

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 60*20

40.000
35

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 60*20

55.000
36

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 60*20

70.000
37

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 75*50

125.000

38

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 75*50

165.000
39

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 75*50

215.000
40

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ3 ساله- سایز 75*50

120.000
41

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ7 ساله- سایز 75*50

155.000
42

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ10 ساله- سایز 75*50

200.000
43

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 100*70

270.000

44

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 50*33

60.000

45

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ7ساله- سایز 50*33

80.000
46

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-مستطیل-شبرنگ10ساله- سایز 50*33

105.000
47

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ3ساله- سایز 50*33

50.000
48

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ7ساله- سایز 50*33

70.000
49

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مستطیل-شبرنگ10ساله- سایز 50*33

90.000

50

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ3 ساله-  60*60

115.000

51

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ7 ساله-  60*60

160.000
52

تابلو الکترواستاتیک فریم دار-هشت ضلعی-شبرنگ10ساله- 60*60

215.000
53

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-هشت ضلعی-شبرنگ3 ساله-  60*60

105.000
54

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-هشت ضلعی-شبرنگ7 ساله- 60*60

155.000
55

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-هشت ضلعی-شبرنگ10 ساله- 60*60

200.000
56

تابلو اسامی معابر 40*100با شبرنگ 3ساله

180.000
57

تابلو مسیرنما ورقی 15*50 شبرنگ 3ساله

25.000
58

تابلو مسیرنما ورقی 15*50 شبرنگ 7ساله

40.000
59

تابلو مسیرنما ورقی 15*50 شبرنگ 10ساله

60.000
60

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله3- سایز 75*75

165.000
61

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-شبرنگ ساله7- سایز 75*75

235.000
62

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله10- سایز 75*75

370.000
63

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله3- سایز 90*90

240.000
64

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله7- سایز 90*90

340.000
65

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-دایره-شبرنگ ساله10- سایز 90*90

455.000
66

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله3- سایز 75*75

140.000
67

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله7- سایز 75*75

195.000
68

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله10- سایز 75*75

255.000
69

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله3- سایز 90*90

240.000
70

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله7- سایز 90*90

350.000
71

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-مثلث-شبرنگ ساله10- سایز 90*90

450.000
72

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله3- سایز 75*75

180.000
73

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله7- سایز 75*75

245.000
74

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله10- سایز 75*75

370.000
75

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله3- سایز 90*90

250.000
76

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله7- سایز 90*90

340.000
77

تابلو ورقی گالوانیزه ساده-8ضلعی-شبرنگ ساله10- سایز 90*90

460.000

لیست قیمت تابلو راهنمای مسیر

1

تابلو راهنمای مسیر بدون پایه-شبرنگ 3 و 7 ساله-قیمت مترمربع

600.000

2

تابلو راهنمای مسیر با پایه-شبرنگ 3 الی 7 ساله-قیمت متر مربع

750.000

لیست قیمت پایه تابلوها ترافیکی

1

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 3 متررنگ کوره ای

90.000

2

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 2 متر-رنگ کوره ای

65.000

3

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.5متر-رنگ کوره ای

50.000

4

پایه تابلو-لوله نمره 6 (2 اینچ)-به ارتفاع 1.2 متر-رنگ کوره ای

35.000

5

پایه تابلو-لوله نمره 7 (2.5 اینچ)-به ارتفاع 3 متر-رنگ کوره ای

-------

لیست قیمت بست های تابلو ترافیکی

1

بست انتظامی -همراه با پیچ و مهره برای یک تابلو

10.000

2

بست کتابی -همراه با پیچ و مهره

20.000

فریم خام تابلو های راهنمایی رانندگی * ضخامت 1.5  * رنگ کوره ای الکترو استاتیک

محصول قیمت ( تومان)
دایره 60 55000
دایره 37 35000
60*20 35000
75*50 75000
50*33 محدب 35000
50*33 تخت 35000
مثلث 60 53000
40*40 مربع 40000
60*60 67000
هشت وجهی 80000
40*100 فلشدار با متعلقات 130.000

 

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :